Lezioni di Kanji Kanji che si imparano a scuola elementare

Il primo anno - 80 kanji

1. 1-11 2. 12-22 3.23-33 4.34-44 5.45-55 6.56-66 7.67-77

1. 1-11

  come si legge(on-yomi, pronuncia alla cinese)(kun-yomi, pronuncia alla giapponese) significato

ichi, itsu, hito, hito-tsu, uno, primo
u, yu, migi destra
u, ame, ama pioggia
en, maru-i cerchio, rotondo
ou re
on, in, oto, ne suono
ka, ge, shita, shimo, moto, sa-geru, sa-garu, kuda-ru, kuda-su, kuda-saru, o-rosu, o-riru sotto, inferiore, scendere
ka, hi, ho fuoco
ka, hana fiore
kai, molluso, conchiglia
gaku, mana-bu studiare, studio

2. 12-22

  come si legge(on-yomi, pronuncia alla cinese)(kun-yomi, pronuncia alla giapponese) significato

ki, ke aria, atmosfera, sentimento
kyuu, ku, kokono, kokono-tsu nove
kyuu, yasu-mu, yasu-maru, yasu-meru riposare, cessare
gyoku, tama gioiello, globo
kin, kon, kane, kana oro, metallo, denaro
kuu, sora, a-ku, a-keru, kara cielo, vuoto, invano
getsu, gatsu, tsuki luna, mese
ken, inu cane
ken, mi-ru, mi-eru, mi-seru guardare, vedere, apparire
go, itsu, itsu-tsu cinque
kou, ku, kuchi bocca

3. 23-33

  come si legge(on-yomi, pronuncia alla cinese)(kun-yomi, pronuncia alla giapponese) significato

kou il luogo dove si insegna e si impara, cercare e correggere
Sa, hidari sinistra
san, mi, mit-tsu, mi-tsu tre, terzo
san, yama montagna
shi, su, ko bambino, figlio, topo di 12 segni dell'oroscopo cinese e giapponese
shi, yo, yot-tsu, yo-tsu, yon quattro, quarto
shi, ito filo
ji, aza lettera, carattere, ideogramma,
ji, mimi orecchio
shichi, nana, nana-tsu, nano sette, settimo
sha, kuruma veicolo, ruota

4. 34-44

  come si legge(on-yomi, pronuncia alla cinese)(kun-yomi, pronuncia alla giapponese) significato

shu, ta, te mano, una persona che e' brava in qualcosa, una persona che ha imparato un lavoro o una tecnica
shutsu, sui, da-su, de-ru uscire fuori, apparire fuori, tirare fuori,
ji', juu, to, too dieci, decimo
jo, nyo, nyou, onna, me donna, femmina, ragazza, figlia
shou, o, ko, chii-sai piccolo, una persona piccola o infantile o insignificante,
shou, jou, a-garu, a-geru, ue, uwa, kami, nobo-su, nobo-seru, nobo-ru su', la parte superiore, cima, maggiore, superiore, salire
shin, mori bosco, foresta
jin, nin, hito persona
sui, mizu acqua, mercoledi'
shou, sei, tada-shii, tada-su, masa giusto, giustizia, onesto, correggere, vero,
shou, sei, i-kasu, i-kiru, i-keru, u-mareru, u-mu, o-u, ki, nama, ha-eru, ha-yasu vivere, far vivere, nascere, creare, fresco, vivo, vita

5. 45-55

  come si legge(on-yomi, pronuncia alla cinese)(kun-yomi, pronuncia alla giapponese) significato

sei, shou, ao, ao-i blu, qualcosa di blu, verde, il colore delle erbe e delle foglie
seki, yuu sera
seki, shaku, koku, ishi pietra, sasso
seki, shaku, aka, aka-i, aka-ramu, aka-rameru rosso
sen, chi mille
sen, kawa fiume, ruscello, rio
sen, saki precedere, prima, futuro, punta, prendere l'iniziativa, per prima cosa
sou, sa(tts), haya-i, haya-maru, haya-meru presto, gia'
sou, kusa erba, erbaccia
soku, ashi, ta-riru, ta-ru, ta-su la parte dal piede fino al ginocchio, sufficiente, aggiungere, addizionare
son, mura villaggio, paese in campagna

6. 56-66

  come si legge(on-yomi, pronuncia alla cinese)(kun-yomi, pronuncia alla giapponese) significato

tai, dai, oo-kii, oo, oo-ini grande, magnifico, troppo, approssimativamente
dan, nan, otoko uomo, maschio, figlio
chiku, take bambu'
chuu, naka, interno, in mezzo a .., dentro, (qlcs) sta continuando
chuu, mushi insetti
chou, machi citta', paese, quartiere
ten, ama, ame cielo, natura, destino, imperatore, Cielo, Paradiso,
den, ta fattoria, campo, risaia
to, do, tsuchi terra, suolo, terreno, indigeno, territorio, sabato
ni, futa, futa-tsu due, dividere in due, il secondo, due volte, di nuovo, in due modi
jitsu, nichi, ka, hi sole, giorno, diurno, durante il giorno

7. 67-77

  come si legge(on-yomi, pronuncia alla cinese)(kun-yomi, pronuncia alla giapponese) significato

nyuu, i-ru, i-reru, hai-ru entrare, far entrare,
nen, toshi anno, eta',
haku, byaku, shira, shiro, shiro-i bianco, diventare bianco, chiaro, vuoto,
hachi, nya, yats-tsu, ya-tsu, you otto, ottavo, otto volte, dividere, dividersi
hyaku, cento, cento volte, numeroso,
bun, mon, fumi citta', paese, quartiere
ten, ama, ame cielo, natura, destino, imperatore, Cielo, Paradiso,
den, ta fattoria, campo, risaia
to, do, tsuchi terra, suolo, terreno, indigeno, territorio, sabato
ni, futa, futa-tsu due, dividere in due, il secondo, due volte, di nuovo, in due modi
jitsu, nichi, ka, hi sole, giorno, diurno, durante il giorno

Continua...tornate qui piu' tardi